About the IT Audit category

Мэдээллийн технологи болон мэдээллийн аюулгүй байдлын аудитын талаар